Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Хариуцлагын даатгал:

  • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
  • Байгууллагын хариуцлагын даатгал
  • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
  • Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгал
  • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
  • Гэрээний хариуцлагын даатгал
  • Бүтээгдэхүүн, олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлага
  • Түрээслэгчийн хариуцлагын даатгал

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу ажил олгогчийн буруутай үйлдлийн улмаас ажилчны амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан тохиолдолд ажил олгогчийн өмнөөс хохирлыг нөхөн төлөх зорилго бүхий даатгал юм.

Даатгалын эрсдэл:

Үйлдвэрийн осол, хордлого

Ажил олгогчийн буруугаас ажилтанд учрах эрүүл мэндийн хохирол

Даатгалын хураамж:

Байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээ, үйлчилгээний чиглэл, онцлог, ажилтны ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, цалингийн хэмжээ зэргээс хамаарч даатгалын үнэлгээ зэргээс шалтгаалан даатгалын хураамжийг тооцоолно.

Харилцагч Байгууллагууд