Байгууллагын хариуцлагын даатгал

Байгууллагын санамсаргүй буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалж гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх үйлчилгээ юм.

Юуг даатгах вэ?

 • Гуравдагч этгээдийн амь нас эрүүл мэнд
 • Гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

 • Асуулгын маягт бөглөх
 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Бусад шаардлагатай мэдээллүүд

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

Байгууллагын санамсаргүй буруутай үйл ажиллагаа

Нөхөн төлбөр хүсэхдээ ямар материал бүрдүүлэх вэ?

 • Даатгуулагчийн албан бичиг
 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Даатгалын эрсдэл гарсныг нотлох баримтууд
 • Холбогдох байгууллагын акт, дүгнэлт, шийдвэр, тодорхойлолт
 • Хохирогчийн өргөдөл, бичиг баримтууд
 • Хохирлын үнэлгээ, эмнэлэг эмчилгээний зардлын баримтууд

Харилцагч Байгууллагууд