Бүтээгдэхүүн, олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлага

Хариуцлагын даатгал:

 • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
 • Байгууллагын хариуцлагын даатгал
 • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
 • Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгал
 • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
 • Гэрээний хариуцлагын даатгал
 • Бүтээгдэхүүн, олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлага
 • Түрээслэгчийн хариуцлагын даатгал

Тус даатгал нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагаа болон бараа бүтээгдэхүүний чанараас шалтгаалан гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол, гэмтэл бэртэл учруулсан тохиолдолд даатгагч нөхөн төлөх, сэргээн засварлах ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

Даатгалын зүйл:

 • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд болон эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага.

Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?

 • Даатгуулагчийн санамсар боломгоомжгүй үйлдэл, санаатай бус үйл ажиллагааны улмаас.
 • Бусдын амь нас эрүүл мэндэд хохирол учруулах.
 • Бусдын эд хөрөнгөд хохирол учруулах.

 Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож болох бөгөөд хариуцлагын доод хязгаар 5.000.000 төгрөгнөөс багагүй байна.

Харилцагч Байгууллагууд