Гэрээний хариуцлагын даатгал

Тухайн даатгуулагч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ санамсар болгоомжгүй, гэнэтийн эрсдлийн улмаас биелүүлж чадаагүй тохиолдолд үүсэх эрсдлээс хамгаалах зорилго бүхий даатгал юм.

Харилцагч Байгууллагууд