Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Хариуцлагын даатгал:

 • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
 • Байгууллагын хариуцлагын даатгал
 • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
 • Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгал
 • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
 • Гэрээний хариуцлагын даатгал
 • Бүтээгдэхүүн, олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлага
 • Түрээслэгчийн хариуцлагын даатгал

Ач холбогдол: Та өөрийн мэргэжлийн ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ алдаа дутагдал гаргасны улмаас үйлчлүүлэгчийн өмнө хүлээх амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн хариуцлагаа даатгалын байгууллагаар төлүүлэх боломжтой даатгал юм.

Хугацаа: Та даатгуулах хугацаагаа 1-12 сар хүртэл өөрөө сонгох боломжтой.

Үнэлгээ: Та болон даатгалын компани ярилцаж  үнэлгээгээ тогтоох ба доод үнэлгээ нь 5,000,000 төгрөг байна.

Хураамж:  Таны тогтоосон үнэлгээ болон ажил мэргэжлийн онцлог, нийт хамрагдах ажиллагсдын тооноос шалтгаалан хураамжийг тогтооно

Нөхөн төлбөр: Та мэргэжлийн ажлаа гүйцэтгэж байх үедээ үйлчлүүлэгчийн өмнө хүлээсэн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн хариуцлагыг дараах нөхцлөөр даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.

Үүнд:

 • Эмнэлэг, эмчилгээний зардал
 • Буяны ажлын зардал
 • Шүүхийн зардал
 • Шүүхийн дагуу нэхэмжилсэн бусад зардал
 • Өмгөөлөгчийн зардал
 • Хуулийн зөвлөгөө

Харилцагч Байгууллагууд