Лангуу барааны даатгал

Даатгуулагчийн лангуун дахь бараа бүтээгдэхүүн гэнэтийн болон гадны нөлөөллөөс болоод бүрэн бүтэн байдлаа алдахад даатгалын компаниас буцаан хэвэнд нь оруулах зардлыг олгодог ач холбогдолтой даатгал юм.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

 1. Гал
 2. Байгаль
 3. Сантехник
 4. Хулгай
 5. Дээрэм

ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР

 1. Бараагаа бүрэн өртөгөөр нь даатгуулсан нөхцөлд гарсан бодит хохирлыг 100% нөхөн төлнө.
 2. Бараагаа бүрэн өртөгөөр даатгуулаагүй тохиолдолд даатгалын үнэлгээг зах зээлийн үнэд харьцуулж бодит хохирлын дүнгээс хувь тэнцүүлэн олгоно.
 3. Даатгалын эрсдэлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд хохирлыг даатгагчийн сонголтоор мөнгөн хэлбэрээр (эсвэл гэмтсэн хэсгийг сэлбэн засварлах, нөхөн сэргээх, солих зардлыг төлөх зэрэг аль нэг хэлбэрээр) нөхөн төлнө.
 4. Даатгуулагчаас шалтгаалаагүй хохирлыг 100% нөхөн төлнө.
 5. Даатгуулагчийн буруугаас хохирол учирсан тохиолдолд олговол зохих нөхөн төлбөрөөс даатгуулагчийн хариуцах хэсэг (20 хувь)-ийг хасч олгоно.
 6. Их хэмжээний хохирол гарч, түүний бодит хэмжээг тогтоосон акт материал гаргахад хугацаа шаардагдах тохиолдолд даатгуулагчийн хүсэлтээр харилцан тохиролцож хохирлын тодорхой хэмжээний урьдчилгаа олгож болно.
 7. Даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан эсвэл учирч болзошгүй хохирлын хэмжээг багасгахын төлөө даатгуулагчийн авсан арга хэмжээний зардлыг даатгалын нөхөн олговор дээр нэмж даатгуулагчид нөхөн төлнө. Гэхдээ энэхүү зардлын хэмжээ нь даатгалын үнэлгээний 10%-иас үл хэтэрнэ.

Харилцагч Байгууллагууд