Хүнд машин механизмын даатгал

Даатгуулагчийн ашиглаж буй тусгай зориулалтын болон хүнд даацын машин, механизмд хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн сэргээх болон сэргээн засварлах зардлыг энэхүү даатгалаар нөхөн төлнө.

Даатгалын зүйл:

 • Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл
 • Тусгай зориулалтын машин, механизм

Даатгалын эрсдэл:

 • Үндсэн эрсдэл
 • Ашиглалтын үеийн бүх төрлийн эрсдэл
 • Галын эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Цахилгаан, эрчим хүчний эрсдэл
 • Нэмэлт эрсдэл
 • Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцож байх үеийн эрсдэл
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
 • Хулгай

Даатгалын хураамж:

Ямар эрсдэлүүдийн багцаас хамгаалуулахаар сонгосон болон тухайн хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын онцлог гэх мэт олон хүчин зүйлүүдээс хамаарч хураамжийг тогтооно.

Харилцагч Байгууллагууд