Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал

Байгууллагын эзэмшлийн үл хөдлөх хөрөнгөд урьдчилан таашгүй гэнэтийн эрсдэлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлөх даатгалын үйлчилгээ юм.

Юуг даатгах вэ?

Дараах төрлийн үл хөдлөх хөрөнгийг даатгана. Үүнд:

 • Оффис
 • Орон сууц
 • Үйлдвэрийн байр, агуулах
 • Үйлчилгээний зориулалттай барилга, байгууламж

Ямар эрсдлийг даатгуулах вэ?

 • Галын эрсдэл
 • Цахилгаан эрчим хүчний эрсдэл
 • Сантехникийн эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Ахуйн эрсдэл /Гуравдагч этгээдийн санаатай болон болгоомжгүй үйлдэл, хулгайн сэдэлтэй оролдлогын улмаас даатгалын зүйл эвдэрч гэмтэх/

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Хөрөнгийн нэр, марк, серийн дугаар
 • Бусад шаардлагатай мэдээллүүд
 • Асуулгын маягт бөглөн даатгалд хамруулдаг

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?

Хөрөнгийн хэлбэр, шинж чанар, эрсдэлийн түвшин, даатгалын эрсдэлийн сонголт, асуулгын хуудсан дахь мэдээллүүд зэргээс хамаарч даатгалын хураамжийг тооцоолон гаргана.

Харилцагч Байгууллагууд